Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelő adatai

Elnevezése:

AIDE Óvoda Nonprofit Kft.

Székhelye:

2890 Tata, Erkel F utca 1.

Nyilvántartási száma:

Cg. 11-09-023704

Nyilvántartó hatóság:

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

Adószáma:

13136770-1-11

Képviseli:

Pál Ildikó ügyvezető

Képviselet formája:

törvényes képviselő

 

2. Általános tájékoztatás, Az adatkezelés szabályai

Az AIDE Nonprofit Kft. tiszteletben tartja és védi mindazok adatait, akik az interneten keresztül kerülnek kapcsolatba a Társasággal. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.

A honlapon közvetlenül semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, a Társaság közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt.

A honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.

A tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. törvény 3. §-ban meghatározott értelmező rendelkezésekkel.

 

    1. Honlapon történő adatkezelés
      1. Látogatói statisztikák készítése és diagnosztikai információk gyűjtése

A Társaság honlapjához és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése.

Az adatkezelés célja: a https://haboskakao.eu/ honlap látogatói adatok statisztikai célra történő felhasználása

A kezelt adatok köre:

  • dátum, időpont
  • felhasználó számítógépének IP címe,
  • felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok
  • a felhasználó nyelvi beállítására vonatkozó adat
  • böngészi munkamenet követésére vonatkozó adat

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5. §-a, alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: időkorlát nélkül

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon

 

2. Adatfeldolgozó

A társaság honlapját technikai adatfeldolgozóként a

Elnevezése:

Foxbit Kft.

Székhelye:

2943 Bábolna, Mészáros utca 3.

Nyilvántartási száma:

Cg. 11-09-010615

Nyilvántartó hatóság:

Komárom-Esztergom megyei Cégbíróság

Adószáma:

13434834-2-11

Képviseli:

Suhajda András ügyvezető

Képviselet formája:

törvényes képviselő

működteti.

 

3. Az érintett jogai és annak érvényesítése

A böngészési naplófájlokból való törlésnek technikai lehetősége nincs. Azok a ‎1.3) pontban meghatározott időtartam elteltével automatikusan törlődnek.

Adatvédelmi kérdésekben országos hatáskörű felügyeleti szervként a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacíme:

1530 Budapest, Pf.: 5.

Elektronikus elérhetősége:

Honlapja: http://naih.hu

Email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

jár el.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

 

4. Polgári peres eljárás

A személyes adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az által igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés estén járó sérelemdíjat megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy ha kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A megtérítési igény iránti keresetlevelet az illetékes bíróság részére kell a munkavállalónak benyújtani.

A pert, az érintett választása alapján az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék helyett saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

5. Büntetőeljárás

A személyes adatok kezelését érintő súlyosabb magatartások, azaz bűncselekmény, különösen a Btk. 219. §-ba ütköző magatartások esetében a Be. 376.§ alapján a Be. 377.§ szerinti módon bárki feljelentést tehet.

Megszakítás